курсова робота про спортивній відбірі спортивну підготовку та значення педагога - вплив на формування дитини чи підлітка. Сторінок - 38.

Спортивна підготовка як педагогічний процес. Поняття про спортивну підготовку

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ І. СИСТЕМНО-СТРУКТУРНИЙ ЗМІСТ СУЧАСНОЇ ФІЗИЧНОЇ І СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Формування системи спортивної підготовки
1.2. Структура системи спортивної підготовки
1.3. Організація навчально-тренувального процесу
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ ТА ВІДБІР УЧНІВ В НАВЧАЛЬНО - ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ
2.1 Закономірності і принципи навчання
2.2 Засоби й методи навчання
2.3. Відбір та орієнтація на різних етапах багаторічної підготовки спортсменів
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
ВИСНОВОК
ЛІТЕРАТУРА

Фрагмент № 1

ВСТУП

Актуальність. Одним з основних завдань педагогіки фізичної культури є розробка системи, яка забезпечила б оптимальний розвиток індивідуальних здібностей учнів, диференційоване навчання відповідно до їхніх запитів і нахилів. Побудова такої системи потребує, передусім, глибоких і всебічних знань об'єкта впливу особистості учня в динаміці її росту і розвитку.
Кожен рік у спортивні школи, секції, спеціалізовані класи приходять тисячі дітей і підлітків, які хочуть займатися одним з видів спорту. Спорт як виховна, ігрова і змагальна діяльність базується на застосуванні фізичних вправ і має соціально значимі результати, набуває величезного значення у житті сучасного суспільства.
У процесі занять спортом не лише зміцнюється стан організму і удосконалюються особисті якості, а й розкриваються індивідуальні здібності і можливості людини.
Теорія і практика спортивної підготовки підростаючого покоління, яка має - десятирічний досвід, що свідчить про важливу роль цього виду діяльності у формуванні всебічно розвинутої особистості. Керування процесом спортивної підготовки потребує від педагога-тренера великого запасу знань, умінь і навичок, основ яких він набуває під час навчання у вузі, а потім у процесі самостійної підготовки.
Для успішної педагогічної діяльності потрібно, щоб набуті знання були зведені в систему взаємодіючу сукупність компонентів, відношень. Ця система має бути динамічною, зважаючи на те, що обьєктом впливу є особистість, яка росте і розвивається. Зміни співвідношення компонентів системи на кожному етапі багаторічної підготовки, їхньої спрямованості і ступеня впливу визначають закономірності біологічного і психічного розвитку дітей і підлітків. Лише при оптимальному співвідношенні і взаємозв'язку біологічного розвитку і педагогічного, тренувального впливу спортивну підготовку дітей і підлітків можна вважати ефективною.
Спортивна підготовка включає пошук дітей, обдарованих для занять певним видом спорту, процес спортивного тренування, реабілітацію з допомогою активних і пасивних засобів, самостійну підготовку учнів.
I, нарешті, до спортивної підготовки належить організація способу життя юного спортсмена, дотримання режиму, поєднання занять спортом і навчання у загальноосвітній школі.
Таким чином, тренер, який починає працювати з дітьми і підлітками, повинен володіти комплексом знань, до яких належать також закономірності розвитку організму юного спортсмена. Ці знання майбутній тренер набуває під час вивченні медико-біологічних дисциплін, проте не всі навчальні дисципліни розглядають проблеми спортивної підготовки дітей і підлітків за віковим аспектом. Недостатньо висвітлено в існуючій літературі і питання взаємозв'язку вікового розвитку і тренувального впливу, ще не розкрита методика організації спортивної підготовки дітей і підлітків з урахуванням віку, статі й індивідуального розвитку...

Мета: дослідити та визначити структуру спортивної підготовки, вплив педагога - тренера на формування спортсмена.
Об!єкт дослідження: сучасна багаторічна підготовка спортсмена.
Предмет дослідження: виховання та процес відбору в процесі багаторічної підготовки спортсмена.
Задачі роботи:
- Моделювання взаємозв’язків між головними категоріями та компонентами процесу фізичного виховання;
- Визначення місця та структуризація головних понять процесу фізичного виховання.
- Розглянути актуальні принципи та засоби навчання під час спортивної підготовки, характер спортивного відбору спортсменів.

Працю педагога за інтелектуальною складністю і психічною напруженістю можна порівняти з діяльністю вченого, письменника, артиста. У процесі роботи перед педагогом постає безліч різноманітних завдань. Правильне їх вирішення і визначає професійну готовність учителя до педагогічного впливу, який має бути спрямованим на всебічний гармонійний розвиток особистості учня.

Фрагремнт № 2

2.3. Відбір та орієнтація на різних етапах багаторічної підготовки спортсменів

Спортивний відбір починається в дитячому віці і завершується у збірних командах країни для участі в Олімпійських іграх. Він здійснюється в чотири етапи.
На першому етапі відбору проводиться масовий перегляд контингентів дітей 6-10 років з метою їх орієнтації на заняття тим чи іншим видом спорту.
У групи початкової підготовки дитячо-юнацьких спортивних шкіл (ДЮСШ) приймаються діти відповідно до віку, визначеним для даного виду спорту. Критеріями спортивної орієнтації є рекомендації вчителя фізичної культури, дані медичного обстеження, антропометричні вимірювання та їх оцінка з позиції перспективи.
Істотні індивідуальні відмінності в біологічному розвитку початківців значно ускладнюють це завдання. Тому дані, отримані на цьому етапі відбору, слід використовувати як орієнтовні.
На другому етапі відбору виявляються обдаровані в спортивному плані діти шкільного віку для комплектування навчально-тренувальних груп і груп спортивного вдосконалення ДЮСШ, УОР. Відбір проводиться протягом останнього року навчання в групах початкової підготовки за наступною програмою: оцінка стану огранізму; виконання контрольно-перекладних нормативів, розроблених для кожного виду спорту; антропометричні вимірювання; виявлення темпів приросту фізичних якостей і спортивних результатів.
У ході другого етапу проводяться педагогічні спостереження, контрольні випробування, медико-біологічні та психологічні дослідження з метою подальшого визначення сильних і слабких сторін підготовленості.
Основними методами відбору на даному етапі є антропометричні обстеження, медико-біологічні дослідження, педагогічні спостереження, контрольні випробування (тести), психологічні та соціологічні обстеження.
Антропометричні обстеження дозволяють визначити, наскільки кандидати для зарахування до навчально-тренувальні групи відповідають тому морфотипу, який характерний для видатних представників даного виду спорту.
Медико-біологічні дослідження дають оцінку стану здоров'я, фізичного розвитку, фізичної підготовленості.
Особлива увага звертається на тривалість і якість відновних процесів в організмі дітей після виконання значних тренувальних навантажень.
Педагогічні контрольні випробування (тести) дозволяють судити про наявність необхідних фізичних якостях і здібностях індивіда для успішної спеціалізації в тому чи іншому виді спорту. Серед фізичних якостей і здібностей є консервативні, генетично обумовлені якості і здібності, які з великими труднощами піддаються розвитку і вдосконалення в процесі тренування. До їх числа слід віднести швидкість, відносну силу, деякі антропометричні показники (будова і пропорції тіла), здатність до максимального споживання кисню, економічність функціонування вегетативних систем організму, деякі психічні особливості особистості. Ці фізичні якості та здібності мають важливе прогностичне значення при відборі дітей і підлітків у навчально-тренувальні групи...

Фрагмент № 3

ВИСНОВОК

Отже, проаналізувавши дані, можна сказати, що спортивна підготовка складається з різних факторів, основними факторами організації системи спортивної підготовки дітей і підлітків є:
- виявлення індивідуальних здібностей і вибір відповідного виду спортивної діяльності;
- навчально-тренувальний процес, змагання, реабілітація;
- спосіб життя, завдяки якому можна поєднувати заняття спортом з інтелектуальним і духовним (емоційним) розвитком особистості.

Визначив, що основними завданнями, що визначають зміст навчального процесу є, такі:
- проведення фізкультурно-оздоровчої, виховної і загальноосвітньої роботи з дітьми і підлітками, ознайомлення їх з основами гігієни і надання медичної допомоги;
- поєднання навчання фізичних вправ з трудовим
- вихованням;
- визначення індивідуальних особливостей учнів для правильного вибору спортивної спеціалізації;
- підготовка з учнів громадських інструкторів і спортивних суддів;
- проведення серед учнів систематичної роботи з розвитку масової фізичної культури і спорту;
- забезпечення розвитку наступності в роботі спортивних шкіл, шкіл-інтернатів спортивного профілю, СДЮШОР, спеціалізованих груп з спортивним ухилом професійно-технічних училищ, шкіл вищої і спортивної майстерності, а також команд майстрів з ігрових видів спорту для виступів у чемпіонатах.

І що, періодизація педагогічного впливу зберігається не тільки протягом багаторічного процесу спортивної підготовки, а й у межах одного навчально - тренувального року. При цьому значний вплив справляють біологічні зміни в організмі спортсмена, що відбивається в назві періодів навчально-тренувального процесу підготовчий, змагальний і перехідний.
Основними закономірностями педагогічного процесу розвиваючий характер навчання. Ця закономірність базується на глибокому взаємозв'язку розумового, фізичного розвитку та змістового навчання, що розвивається під впливом педагога - тренера.
Під час вивчення педагог повинен використовувати загально педагогічні методи (розповідь, бесіди, лекції, демонстрування тощо), а під час навчання техніки рухів як загально педагогічні, так і спеціальні.
Методи навчання застосовуються відповідно до дидактичних принципів, а зміст цих методів базується на вікових закономірностях розвитку учнів.
Сам же спортивний відбір починається в дитячому віці, з 6 – 7 років, в залежності від характеру спортивного направлення і завершується у збірних командах країни для участі в Олімпійських іграх. Яких здійснюється в чотири етапи.

Формат:
doc или docx - по бажанню
Сторінок;
38
Мова:
Украинска
Доставка:
По елекронній почті
Гарантії:
Ви можете заказати скорочений варіант для ознайомлення. Скорочений варіант курсової роботи є підтвердженням того, що дана робота є в базі даних сайта. Після оплати роботи ви отримаєте курсову роботу на ваш email, який ви вказали. Зі своєї сторони гарантуємо що ви отримаєте курсову роботу. Так як інше суперечить здоровому смислу та розвитку сервісу.
Ціна роботи:
170грн
Оплата:
Оплатити можна WebMoney, або на карту VISA
Увага:
Розміщення змісту роботи чи її частин на других сайтах є порушенням авторських прав!!!

Просмотров: 8238

Правила перепечатки

Дякую за репост: