Дата публікації: 2013-07-14

Особливості проведення уроків фізкультури в молодших, середніх, старших класах

ВСТУП
РОЗДІЛ I. УРОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
1.1 Урок як основна форма фізичного виховання дітей
1.2 Класифікація уроків фізичної культури.
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
РОЗДІЛ ІI. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
2.1Особливості змісту і методики проведення уроків із дітьми різного віку
2.2 Інноваційні технології на уроках фізичної культури
2.3 Загальні вимоги до сучасного уроку
ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ
ВИСНОВКИ
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТОК № 1

Фрагмент № 1

ВСТУП

Актуальність роботи. Як загальна підсистема фізичної культури фізичне виховання дітей та молоді організовується в рамках соціальної програми визначена державними стандартами з метою підготовки молодого покоління до творчої, здорової життєдіяльності. Дана підготовка здійснюється шляхами оволодіння духовними та фізичними цінностями, які здобуваються на уроках фізичної культури, передбаченими навчальними програмами у організованому педагогічному процесі виховання.
Процес фізичного виховання молоді здійснюється через використання різних методів та форм занять, на яких діти оволодівають певними знаннями та руховими діями з фізичної культури, роблячи його своїм досягненнями, формуючи і змінюючи свій організм.
Структура уроку з фізичної культури передбачає спрямованість та специфічний зміст, який забезпечує вирішення необхідних завдань з програми фізичного виховання.
Аналіз методів та форм організації фізичного виховання учнів показує, що не в кожній із них однаково можуть бути представлені всі складові навчального процесу: навчання; засвоєння; удосконалення, спеціальна підготовка тощо.
На сьогодні об'єктивно ставлять низку вимог до особистості людини, яка здатна успішно виконувати роботу в умовах ринку. Найкращі умови для набуття цих якостей створюються у процесі навчання і безпосередньо на уроках фізичної культури, яке розпочинається з перших днів школи...

Об`єкт дослідження – урок фізичної культури.
Предмет дослідження – особливості проведення уроків фізичної культури з учнями різної вікової категорії.
Мета роботи - розглянути сучасну класифікацію уроків фізичної культури та охарактеризувати їх особливості проведення.
Завданням курсової роботи є:
1. Розглянути сучасні вимоги на сьогодення до уроків фізичного виховання;
2. Дати класифікацію уроків фізичної культури;
3. Проаналізувати особливості проведення уроків фізичної культури в молодших, середніх та старших класів;
4. Дати характеристику впровадження інноваційних технологій, які впроваджуються на уроках фізичного виховання.

Фрагремнт № 2

1.2. Інноваційні технології на уроках фізичної культури

Підготовка учнів до життя, праці й творчості закладається в загальноосвітній школі. Для цього процес навчання та організаційна методика уроку повинні бути побудовані так, щоб широко залучати учнів до самостійної творчої діяльності щодо засвоювання нових знань та вдалого використання їх на практиці.
Класно-урочна система передбачає різні форми організації навчально-виховного процесу: домашня навчальна робота (самопідготовка), екскурсії, факультативні заняття, заліки. Але основною формою організації навчання в школі є урок.
Шкільна практика спрямовуює свої зусилля на пошук шляхів удосконалення уроку. Головне місце в цьому пошуку займає вчитель. Учитель, навіть з великої літери, не виправить людство. Але, виховуючи особистість, він дає шанс учню відбутися як людині. Для нього треба пробудити творчі задатки, закладені у кожній людині.
Творчість учителя — не зміни ціннісною ставлення до тих звичних обов'язків, які він виконує. Урок при такому підході перестає бути сумним обов`язком і відбуванням часу, учню, а не вчителю, не вистачатиме часу, оскільки урок буде творитися у тісній співдружності вчителя і учнів. Такий урок нового часу, який спрямований на особистість учня, орієнтований на його здібності, бажання та можливості [29, 30].
Серед виділених типів інноваційних занять на уро­ках фізичної культури педагогами-практиками про­понується використовувати близько шести: уроки - змагання, уроки-ігри, уроки-казки, уроки-мандрівки, уроки - «колове тренування», бінарні та інтегровані уроки. Це свідчить про те, що як науковцями в сфері шкільного фізичного виховання, так і вчителями - практиками ще не розроблено систему проектування, під­готовки і проведення нетрадиційних уроків.
За допомогою нетрадиційних уроків можна вирі­шити проблему диференціації навчання, організації самостійної пізнавальної і практичної діяльності учнів, сформувати уміння здійснювати самоконтроль за навчальною діяльністю тощо. Дуже важливою є проблема визначення місця нетрадиційних (інноваційних) уроків у загальній системі навчальних занять з навчально­го предмета. Кожен урок має власне місце в системі уроків з урахуванням їх видів і типів, він здійснює спе­цифічний, властивий тільки йому внесок у вирішення основних завдань навчального предмета.
Розглядаючи теоретичні основи впровадження нетрадиційних (інноваційних) уроків в практику діяльності учителів фізичної культури пропонують керуватися такими принципами:

- принцип індивідуального підходу до учнів;
- принцип зв’язку теорії з практикою;
- принцип свідомості і активності діяльності учнів;
- принцип вибірковості;
- принцип добровільної участі учнів в навчаль­ній діяльності;
-принцип зацікавленості [7].

Впровадження нетрадиційних уроків базується на розумінні учнів як суб’єктів освітнього процесу і спря­мовані на розвиток особистості школярів, їх творчого потенціалу і мотиваційно-ціннісної сфери. На таких уроках активізуються психічні процеси учнів: увага, пам’ять, інтерес, сприйняття, мислення тощо. Осно­вою якісного засвоєння навчального матеріалу будь - якого навчального предмета є пізнавальна потреба, що ґрунтується на емоційному сприйнятті оточуючого світу і на привабливості самого навчального процесу.
Нетрадиційні уроки частіше за все проводяться після вивчення певної теми або декількох тем і вико­нують функції узагальнення знань та умінь, а також контролюючо - корекційну. Нетрадиційні уроки необ­хідно розглядати як одну з активних форм навчання, як засіб підвищення ефективності навчального про­цесу, можливість здійснювати на практиці всі принци­пи навчання з використанням різних організаційних форм і методів навчання.
Для учнів нетрадиційний урок це перехід в інший психологічний стан, де використовується інший стиль спілкування, мають місце позитивні емоції, почуття себе в новій якості (нові обов’язки і відповідальність), прояв творчих здібностей і особистісних якостей, са­мостійне рішення навчальних проблем, самооцінка і самоствердження тощо.

Фрагмент № 3

ВИСНОВОК

Кожен урок фізичної культури має свою специфіку та використовується з певною метою. Досить важливе місце у структурі уроку займає підготовча частина уроку, вона визначає ефективність наступного етапу уроку. Уроки фізичної культури мають багато характеристик. Кожна з них може бути покладена в основу їх класифікації. Усі уроки за характером їхнього змісту можна розділити на дві великі групи: предметні та комплексні. Залежно від переважного розв'язання завдань на уроці розрізняють: навчальні, тренувальні, контрольні та змішані (комбіновані) уроки.
Висунення проблеми здоров'я в число пріоритетних завдань суспільного і соціального розвитку зумовлює актуальність теоретичної і практичної її розробки, необхідність розгортання відповідних наукових досліджень і відпрацювання методичних і організаційних підходів до збереження здоров'я, його формування і розвитку.
У зв'язку з цим одним з пріоритетних завдань нового етапу реформування системи освіти має стати збереження і зміцнення здоров'я учнів, формування у них цінностей здоров'я і здорового способу життя.
У розробці нової стратегії здоров'я мас бути передбачено зміщення акценту з лікувальної медицини на профілактичні спрямування, яке включає подолання чинників ризику і активне виховання людини у гігієнічному режимі з моменту народження. Для своєчасного виявлення можливих негативних змін у здоров'ї, визначення відповідності способу життя та навчального або тренувального навантаження індивідуальним особливостям організму школяра, прогнозу щодо можливих захворювань за умов недотримання принципів здорового способу життя, оперативного його коригування в разі потреби та своєчасного вживання відповідних профілактичних і оздоровчих заходів, — особливої актуальності набуває застосування.

 

Формат:
doc или docx - по бажанню
Сторінок;
36
Мова:
Украинска
Доставка:
По елекронній почті
Гарантії:
Ви можете заказати скорочений варіант для ознайомлення. Скорочений варіант курсової роботи є підтвердженням того, що дана робота є в базі даних сайта. Після оплати роботи ви отримаєте курсову роботу на ваш email, який ви вказали. Зі своєї сторони гарантуємо що ви отримаєте курсову роботу. Так як інше суперечить здоровому смислу та розвитку сервісу.
Ціна роботи:
150грн
Оплата:
Оплатити можна WebMoney, або на карту VISA
Увага:
Розміщення змісту роботи чи її частин на других сайтах є порушенням авторських прав!!!

Автор: Бабич О. М.

Переглядів: 10385

Правила перепечатки

Дякую за репост:

Силка для скачування в форматі Microsoft Word