Дата публікації: 2012-05-13

Гімнастика в державній системі фізичного виховання

План

 1. Місце в державній системі фізичного виховання гімнастики.
 2. Методичні особливості гімнастики.
 3. Зміст, завдання, засоби гімнастики.
 4. Види гімнастики і їх характеристика.
 5. Характеристика засобів гімнастики.

Фізичне виховання в країні - це органічна частина виховання людей, дійовий засіб підготовки їх до праці і захисту Батьківщини. Основними засобами фізичного виховання є фізичні вправи - спеціально організовані рухи, які застосовуються в тісному поєднанні з використанням природних ( сонце, повітря, вода) і гігієнічних факторів. В системі фізичного виховання фізичні вправи сформувалися у вигляді гімнастики, ігор, спорту, туризму. Слово «гімнастика» походить від грецького «гімнос» - оголений. Гімнастика, як наукова дисципліна являє собою частину науки про фізичне виховання, яка вивчає закономірності фізичного розвитку і удосконалення людини за допомогою характерних для гімнастики засобів, методів і форм організації занять. Отже , гімнастика- це система спеціально підібраних фізичних вправ і науково обґрунтованих методичних прийомів спрямованих на розв'язання завдань педагогічного та оздоровчого, гігієнічного характеру, всебічного фізичного розвитку, вдосконалення рухових здібностей, зміцнення здоров'я.
Завдання гімнастики:

 1.  Освітньо-розвиваючі (озброєння спеціальними знаннями, теоретичним матеріалом, підвищення функціонального стану організму, набуття життєво необхідних умінь і навичок, які потрібні в повсякденному житті та на виробництві, удосконалення рухових здібностей).
 2. Оздоровчі (всебічно-гармонійний розвиток організму в цілому й окремих  систем, зміцнення здоров'я, загартування організму, відновлення працездатності, забезпечення творчого довголіття людей, профілактика і лікування).
 3. Виховні (виховання морально вольових якостей і естетичних якостей людини.).

Завдяки широким можливостям гімнастики в розв’язанні різних педагогічних і оздоровчо -  гігієнічних завдань вона застосовується в усіх лаках системи фізичного виховання: в дошкільних закладах, школах, вузах, в армії і на флоті у системі добровільних спортивних товариств. Багатий арсенал гімнастичних вправ і їх характерні особливості дають змогу виховувати моральні риси людей: дисциплінованість, акуратність, наполегливість у роботі та інші. Подолання труднощів які зустрічаються в процесі занять гімнастикою, зміцнюють волю, виховують сміливість і рішучість. Додержання певної форми рухів прагнення до виразності і пластичності під час виконання фізичних вправ, наявність музичного супроводу сприяють естетичному вихованню людини.
Численність і різноманітність гімнастичних вправ дають змогу індивідуально підходити до розв'язання поставлених завдань, вибірково впливати на окремі органи і системи , м'язові групи, розвивати руховий апарат і виховувати рухові здібності. За допомогою засобів гімнастики формуються: красиві форми тіла, статність, гармонійно розвивається мускулатура.

Методичні особливості гімнастики:
1.Різнобічний вплив на людину. За допомогою гімнастичних вправ успішно удосконалюються функції  всіх органів  людини. За допомогою гімнастики можна успішно вирішувати завдання загального фізичного розвитку  і різнобічно удосконалювати рухові здібності людини.
2.Широке використання засобів.  Застосування фізичних вправ забезпечує всебічний і гармонійний розвиток функціональних систем організму і рухових здібностей  (сили, швидкості, гнучкості, спритності і витривалості ), одночасно формуються основи спортивної техніки.
3. Вибірковий вплив на окремі системи організму, окремі частини тіла і на окремі м’язові групи та суглоби. Це дасть змогу усунути недоліки у фізичній підготовці, розвивати рухові якості, застосувати лікувальну гімнастику.
4. Точне регулювання навантаження залежно від контингенту (віку, статі, фізичної підготовки та стану здоров'я) за допомогою методичних прийомів ( зміною вихідних положень, кількістю повторень, варіюванням послідовності виконання вправ, застосуванням обтяження й амортизаційних пристроїв відповідно до підготовленості учнів).
5. Можливість безперервного ускладнення вправ ( різними поєднаннями і комбінаціями вправ, що надає їм іншого якісного і кількісного виразу, внаслідок чого вони впливають на організм інакше).
6. Застосування музичного супроводу під час занять. Це створює позитивний емоційний фон, добрий настрій, виховує почуття ритму і пластичність рухів, допомагає досягти  синхронності під час фронтального  виконання групових вправ. підвищує працездатність. Музика є дійовим засобом виховання краси рухів, пластичності і виразності.
Зміст і засоби гімнастики:
Гімнастика характеризується специфічним змістом, своєрідними фізичними вправами, методами їх застосування і особливими формами організації занять. Особливістю більшості гімнастичних вправ є те що вони специфічно створені для розв'язання певних педагогічних і оздоровчо-гігієнічних завдань. Ця особливість гімнастичних вправ дає змогу цілеспрямовано розвивати і вдосконалювати руховий апарат, сприяти швидкому оволодінню руховою координацією, розвитку потрібних рухових якостей. До основних засобів гімнастики належать вправи: стройові, загально розвиваючі, акробатичні, хореографічні, вправи на гімнастичних приладах, стрибкові вправи, вправи з художньої гімнастики, прикладні вправи.  Під час занять гімнастикою використовують нетипові для гімнастики вправи: рухливі ігри, естафети, елементи танців, спортивні ігри. В усіх видах гімнастики широко використовуються фізичні вправи з різноманітним приладами (гімнастична лава, стінка, канат, драбинки) а також вправи з предметами, з гімнастичними палицями( булави, гантелі, набивні м'ячі, скакалки). Щоб полегшити вибір гімнастичних вправ для розв'язання тих чи інших завдань їх розділяють на З групи:
1. вправи для загального розвитку рухових якостей і функціональних можливостей організму ( стройові вправи, ЗРВ, вправи з предметами), подолання перешкод, естафети, піднімання і перенос вантажу, рухливі ігри );
2. вправи для формування життєво необхідних умінь та навичок (різновиди ходьби і бігу, лазіння і перелазіння, подолання перешкод, перенесення вантажу);
3. вправи для розв'язання завдань спеціалізованого вдосконалення рухових якостей і здібностей, оволодіння технічною майстерністю, виховання морально-вольових якостей гімнаста ( вправи на гімнастичних приладах, вправи з художньої гімнастики).
Характеристика засобів гімнастики:
В педагогічній практиці фізкультурного руху визначається три головні напрямки використання засобів гімнастики :

 1. Використання гімнастичних вправ в процесі загального розвитку людини.
 2. Використання засобів гімнастики для формування життєво важливих навичків, які необхідні в трудовій і повсякденній практиці.
 3. Оволодіння складними гімнастичними вправами процесі інтенсивної фізичної підготовки і спортивної практики.

Гімнастичні вправи традиційно об'єднують в групи, які називаються засобами гімнастики:
Стройові і порядкові вправи, що проводять при вирішенні ряду допоміжних завдань заняття. Стройові вправи - це найбільш економні способи шикування, пересування та інших дій, які виконують відповідно до команд і застосовуються для сумісних дій в строю. За допомогою порядкових вправ розв'язують ті самі завдання але іншими формами шикувань, розмикань і пересувань. Ці вправи сприяють вихованню правильної постави, розв'язанню гігієнічних завдань, набуванню навичок колективного пересування і військово-прикладних навичок. Стройові і порядкові вправи діляться:
а) прийоми;
б) дії на місці;
в) дії в русі;
г) спеціальні вправи на місці і в русі.
Підготовчі або загально розвиваючі вправи (ЗРВ)- це рухи різними частинами тіла в різних напрямках з різною амплітудою, швидкістю і напруженням, що забезпечують як розвиток певних якостей так опанування загальних основ руху.
ЗРВ застосовуються на заняттях різними видами гімнастики та спорту для розв'язання різних завдань. Ці вправи спрямовані на оволодіння основами рухової діяльності. Вони є основним змістом ранкової та виробничої гімнастики, вони можуть бути певними елементами вільних вправ, вправ на приладах, різних стрибків та прикладних вправ, їх застосовують для розвитку рухових здібностей (сила, гнучкість, координація рухів), вони відіграють роль допоміжних вправ, призначені для підготовки організму до наступної роботи на початку чи на прикінці заняття , для розв'язання завдань лікувального характеру.
ЗРВ діляться:
а) за анатомічним ознаками : вправи для м'язів шиї, рук, плечового поясу, тулуба, ніг.
б) вправи для  розвитку фізичних якостей : для гнучкості, координації рухів, витривалості, сили. спритності.
ЗРВ складаються з таких елементів: рухи руками ( плечовим поясом, передпліччям); рухи ногами; рухи тулубом і головою (нахили, повороти, колові оберти).
Прикладні вправи - це не складні природного походження вправи, які застосовуються в трудовій то оборонній діяльності. Вони діляться:

 1. Ходьба - найпоширеніший вид фізичних вправ (похідний крок, стройовий крок, крок крадькома, випадами, високо піднімаючи стегно, на носках, на п'ятах).  Ходьбу застосовуються для оволодіння її технікою, із прикладною метою (для розвитку органів дихання, кровообігу і м'язової системи, працює велика кількість груп м'язів,виконання динамічної роботи ритмічне і без напруження.).
 2. Біг ( на місці, високо піднімаючи стегно, в сторони, вперед, назад,  схресним кроком, у напівприсіді, біг стрибками). На відміну від ходьби під час бігу одноопорна фаза руху чергується з фазою польоту. Вправи з бігу пов'язані з великими вимогами до функцій дихання і кровообігу і тому дуже важливо правильно регулювати навантаження з урахуванням вікових, статевих особливостей і ступінню підготовленості учнів.

-  Вправи з рівноваги;
- лазіння, перелазіння;
- переповзання;
- піднімання і перенос вантажу;
-  метання, ловіння.
Вільні вправи - один із видів гімнастичного багатоборства в спортивній гімнастиці, загально розвиваючого характеру, використання якого спрямовано на розвиток координаційних здібностей, підвищення витривалості. Вони розвивають творчі здібності учнів, складаються із танцювальних, стрибкових і акробатичних елементів.
Акробатичні вправи - засіб розвитку фізичних здібностей, виховання координаційних рухів, хоробрості і рішучості, різні рухи і положення тіла в тому числі і через голову удосконалення орієнтування  в просторі впливають на внутрішні органи , підвищують функціональну стійкість.
Стрибкові вправи.
Прикладні стрибки - характерні короткочасним м'язовим напруженням і належать до ациклічних рухів - це цінний засіб фізичного розвитку, збагачують руховий досвід учнів, сприяють підвищенню спортивної майстерності, легко переносяться у повсякденній діяльності. Опорні стрибки через гімнастичний прилад.
Вправи з художньої гімнастики - танцювальні елементи, вправи з предметами і без предметів. В художній гімнастиці застосовуються як специфічні форми руху так і різні гімнастичні вправи. Спеціальні форми руху - це відповідні форми ходьби, бігу, стрибків, повороти, вправи на рівновагу, елементи народних танців, танцювальні комбінації, вправи з предметами і музичні ігри. До інших   вправ відносяться: стройові, порядкові, ЗРВ, прикладні та акробатичні.
Вправи на приладах - це переміщення окремих частин або всього тіла гімнаста, різними способами і різноманітні його положення на приладах в умовах вису і опорах.

Види гімнастики

 Освітньо-розвиваючі види:
Базова.Основна гімнастика - це засіб фізичного виховання. Традиційні засоби: стройові, прикладні, ЗРВ, акробатичні, вправи в висах та опорах, сприяє розвитку учнів, оздоровленню та загартуванню.
Жіноча гімнастика - різновид основної гімнастики зміст і методика занять якої підпорядковується особливостям жіночого організму. Задачі: розвиток пластики, виразність рухів, відчуття ритму і темпу, розвиток спритності, гнучкості і витривалості, отримання прикладних навичок.
Атлетична гімнастика - це система вправ, для розвитку сили, поєднання з всебічною фізичною підготовкою, спрямованою на зміцнення здоров'я.
Прикладна гімнастика.Професійно-прикладна гімнастика спрямована на загальний розвиток,  удосконалення рухових здібностей від яких залежить успіх в оволодінні професії.
Спортивно-прикладна гімнастика. Складова частина загальної і спеціальної фізичної підготовленості спортсмена в різних видах спорту.
Військово-прикладна гімнастика. Засоби використовуються в роботі з допризовниками і служать основою фізичної підготовки військово службових різних родів військ.
Оздоровчі види:
Гігієнічна.Це засіб фізичного виховання для зміцнення і збереження здоров'я людини, підвищення життєдіяльності організму в цілому, підтримання бадьорості, доброго настрою. Гігієнічна гімнастика може проводитися вранці, вдень і ввечері. Це обумовлює різну гігієнічну спрямованість комплексів, вправ.
Ранкова гімнастика (зарядка) - застосовується з метою швидкого досягнення оптимального стану організму після сну. На протязі дня аналогічні вправи виконують для попередження втоми. Ввечері заняття спрямовані на зниження нервової напруги, добре впливають на сон.
Професійна гімнастика - спрямована на використання фізичних вправ в режимі робочого дня з метою підвищення працездатності, знаття втоми, профілактики професійних захворювань.
Головні форми занять професійної гімнастики:

 1. вступна гімнастика.
 2. фізкультпауза
 3. фізкультхвилинка
 4. мікропаузи

Ритмічна гімнастика - різновид гімнастики оздоровчої спрямованості. Зміст: ЗРВ, стрибки, танцювальні елементи, які виконуються під емоційну ритмічну музику поточним способом.
Лікувальнагімнастика. Лікувальний метод використання фізичних вправ для швидкого і повноцінного відновлення здоров'я, підвищення працездатності, а також розвитку фізичних якостей ( швидкість, сила, витривалість, координація рухів) необхідних в умовах трудової діяльності. Засоби лікувальної гімнастики: стройові вправи, різновиди пересувань, танцювальні кроки, ЗРВ без предметів і з предметами (палки, гантелі, скакалки, м'ячі) вправи на гімнастичній стійці, лаві з лавою, прикладні вправи ( біг, стрибки, лазіння і перелазіння). Позитивна сторона гімнастичних вправ - доступність для будь-якого віку, можливе використання у відповідність з віком, статтю, фізичною підготовленістю тих, хто займається. В основі лікувальної дії вправ, лежить їх здібність впливати на процеси збудження і гальмування, які протікають в корі головного мозку. Вправи через нервову систему позитивно впливають на весь організм хворого. Основною формою занять є процедури або урок лікувальної гімнастики. Вправи підбираються з урахуванням рекомендацій лікаря. Комплекси складаються із спеціальних вправ ( по відношенню до захворювань) і з вправ, які загально впливають на організм. Загальний час заняття 70-60 хв.
Спортивні види гімнастики:
Крім загальних для видів гімнастики задач, метою занять спортивними видами гімнастики є оволодіння комбінаціями координаційно складних рухових навичок і демонстрація майстерності на змаганнях. Спортивна, художня, спортивна акробатика об'єднуються в одну групу завдяки загальним ознакам:
1. багаторічна спортивна діяльність полягає в постійному оволодінні координаційно складних руховими навичками, які оцінюються в умовах змагання по критеріям: якість виконання, трудність і композиція вправ.
2. правила змагань передбачають норми ідеальної техніки кожної вправи. Відхилення від цих норм є помилкою.
3. Оцінка майстерності спортсмена на змаганнях виставляється в балах.
4. Особлива роль в спортивних видах гімнастики відводиться виразності рухів, артистичності.
Характерні риси для цих видів:
1. Усі спортивні види гімнастики - це багатоборство.
2. Великий обсяг нових елементів і комбінацій, якими необхідно оволодіти для переходу від розряда до розряду.
3. Наявність ризику і ситуацій, які вимагають вольових зусиль, уваги, професійної готовності.
4. Відсутність прямого контакту з суперником під час змагань.
5. Творча робота над створенням нових композицій і елементів, пошук індивідуального стилю виконання.

Автор: Бабич А. Н.

Переглядів: 22812

Правила перепечатки

Дякую за репост:

Силка для скачування в форматі Microsoft Word