Дата публікації: 2014-03-15

Характеристика засобів відновлення спортсменів

Різноманітні відновлювальні засоби, що використовуються в спортивній практиці, поділяються умовно на чотири групи: педагогічні, медико-біологічні, психологічні і реабілітаційні (табл. 1).
Найбільш ефективним є їх сукупне використання у формі визначених комплексів, сформованих з урахуванням специфічних особливостей перебігу відновлювальних процесів у спортсменів різної спеціалізації, рівня підготовленості, етапу тренування й індивідуальних можливостей спортсменів.
У проблемі відновлення центральне місце приділяється педагогічним факторам, що припускають керування працездатністю спортсменів і відновлювальних процесів за допомогою доцільно організованої м'язової діяльності з обліком її спрямованого впливу на організм.
(Таблиця №1)

Педагогічні

Психологічні

Медико - біологічні

Реабілітаційні

Керування працездатністю спортсменів та відновлювальними процесами через організо­вану м‘язову діяльність на ос­нові обліку кіль­кісних характеристик режимів навантаження та відпочинку.

Зниження нер­вово-психічного напруження, стану психічної пригніченості, швидке віднов­лення затраченої енергії, форму­вання чіткої ус­тановки на ефек­тивне виконання тренувальних та змагальних про­грам, доведення до меж індиві­дуальних мож­ливостей напру­ги функціональ­них систем, які беруть участь в роботі.

Сприяння під­вищенню резис­тентності орга­нізму до наванта­жень, більш швидкому зни­женню гострих форм загального та місцевого стомлення, по­повнення енер­гетичних ре­сурсів, приско­рення адаптаційних процесів, підвищення пра­цездатності, стій­кості до специ­фічних та неспецифічних стре­сових впливів.

Поступова адап­тація організму до збільшуваного навантаження, відновлення різ­них параметрів сили м‘язів в зоні пошкодження, відновлення рів­ня загальної фі­зичної підготов­леності, віднов­лення специфіч­них рухових на­вичок.

До педагогічних засобів відновлення відносять: підбір, варіативність і особливості поєднання методів і засобів у процесі побудови програми тренувальних занять, різноманітність і особливості поєднання навантажень при побудові мікроциклів (табл. 2).
Педагогічні засоби відновлення працездатності спортсмена базуються на багатоваріантних поєднаннях фізичних вправ, різних за структурою, інтенсивністю впливу на організм, об'єднаних у конкретні програми тренувальних занять.
Вміле використання педагогічних засобів відновлення підвищує працездатність спортсмена, знижує ризик виникнення передпа- тологічних і патологічних станів, сприяє спортивному довголіттю.
У спортивній практиці в останні роки значне поширення одержали психологічні методи і засоби відновлення. За допомогою психологічних впливів можна знизити рівень нервово-психічної.
(Таблиця 2)

 

Засоби застосування

Параметри
застосування

Раціональне плану­вання тренування відповідно до функ­ціональних можли­востей організму; підбір необхідних поєднань загальних та спеціальних засобів в конкрет­них видах спорту; введення спеці­альних відновлю­вальних періодів

Хвилеподібність і варіативність на­вантажень в занят­ті; широке вико­ристання специ­фічних, а також неспецифічних серій та окремих вправ; викорис­тання тренажерів; введення спеціаль­них серій та окре­мих вправ для активного відпо­чинку та розслаб­лення

Побудова окре­мого заняття з використанням необхідних допо­міжних засобів для ефективного запобігання явищ стомлення (ло­кального, гло­бального); повно­цінна індивіду­альна розминка та заключна частина заняття

Рівні
відновлення

Основний

Поточний

Оперативний

Час
застосування

В мезо- і мікроцик­лу, від мікроцикла до мікро циклу

В процесі окре­мого заняття або після нього

В серіях або окремих вправах в кожному занятті

Дія

Модель мезо- і мікро циклах

Модель трену­вального заняття в різних режимах навантаження з відпочинком

Модель серії вправ на уроці в різних режимах навантаження з відпочинком

Спрямова­ність

Спрямовані на основні функціональні системи організму, які забезпечують розвиток, підвищення та відновлення спортивної працездатності в конкретних видах спорту

Значний вплив на психічний стан спортсмена мають умови змагань і тренувань, а також організація під час їх проведення побуту і дозвілля команди, окремих спортсменів.
У випадку перевтоми для швидкого відновлення сил і підвищення працездатності застосовують гіпнотичний сон. За да­ними А. П. Козина (1990), іноді він є єдиним способом усунення явищ перенапруги. Це також підтверджують дослідження В. Н. Платонова, які показали, що відновлення м'язової сили під час гіпнозу відбувається в два рази швидше, ніж під час звичайного відпочинку в бадьорому стані.
Таким чином, застосування в спортивній практиці психологіч­них засобів впливу підвищує стійкість нервової системи до дії екстремальних фізичних навантажень, дозволяє мобілізувати вольові зу­силля спортсмена на подолання стомлення і пов'язаних з ним болісних відчуттів, які нерідко виникають під час змагань.
Поряд з педагогічними і психологічними засобами відновлення спортивної працездатності в практиці підготовки спортсменів високої кваліфікації широко використовуються медико-біологічні засоби, які включають: 1) фармакологічні препарати (адаптогени, полівітаміни, препарати заліза тощо); 2) фізіотерапевтичні процедури; 3) продукти підвищеної енергоємності і білкової забез­печеності, 4) раціональний режим спортсменів, а також зазначені вище психопрофілактичні впливи. Медико-біологічні засоби впливають на працездатність спортсмена і на процеси від­новлення в організмі. Найбільш ефективне комплексне викорис­тання відновлювальних засобів, що дозволяє одночасно зняти як нервовий, так і фізичний компоненти стомлення. При цьому необхідно ще раз підкреслити, що медико-біологічні засоби ефек­тивні лише за умови раціональної побудови тренування і впливу на психічну сферу спортсмена (табл. 23).
Медико-біологічні засоби сприяють підвищенню резистентності організму до різних навантажень, більш швидкому зняттю загального та місцевого стомлення, прискорюють адаптаційні про­цеси, позитивно впливають на підвищення працездатності в умо­вах специфічних і неспецифічних стресових впливів (В.М. Волков, 1977).
(Таблиця 3)

Параметри
застосування

Засоби відновлення (фізіотерапевтичні, бальнеологічні, фармакологічні, баня, масаж, харчування)

Рівні
відновлення

Основний

Поточний

Оперативний

Час
застосування

Від мікроциклу до мікроциклу, в кінці мікроциклу

В процесі окремого заняття або після нього

В процесі кожного заняття

Дія

Глобальна

Виборча

Локальна

Спрямова­ність

На всі основні функціональні системи організму

Переважний вплив на окремі системи або їх ланки

Не має значного впливу на організм

Останнім часом у практиці спорту широко використовуються фізіотерапевтичні (фізичні) засоби відновлення.
Велику популярність фізичних засобів і методів фахівці пояснюють їх особливою роллю в складній структурі сучасного тренувального процесу. Ця роль обумовлена: 1) простотою; 2) доступ­ністю їх застосування; 3) достатньою вивченістю; 4) відсутністю при раціональному використанні негативного впливу на організм спортсмена.
Важливим представляється також можливість за допомогою медико-біологічних засобів підвищувати працездатність спортсменів безпосередньо в ході тренування, тобто збільшувати ефективність як окремого заняття, так і тренувального процесу в цілому. Це особливо важливо при підготовці спортсменів високого класу, тому що сучасний рівень фізичної і психологічної напруги, що супроводжує підготовку й участь спортсменів у відповідальних змаганнях, нерідко знаходиться на грані зриву функціональних можливостей організму.
Своєчасне застосування медико-біологічних засобів усуває можливість розвитку перенапруги, пере тренованості спортсмена, запобігає травмам і захворюванням, скорочує тривалість спортивної реабілітації (табл.4).
Найбільшу роль у прискоренні процесу відновлення відіграють засоби виборчого впливу. Використання цих засобів в умовах різноманітного поєднання тренувальних навантажень різної спрямованості і величини в мікроциклах, дозволяє керувати рівнем працездатності легкоатлетів. Крім того, засоби виборчої дії впливають на визначені функціональні системи організму спортсмена чи на окремі ланки цих систем, забезпечують виконання різних за величиною навантажень у тренувальних заняттях тієї чи іншої переважної спрямованості.

Автор: Бабич Олександр

Переглядів: 11979

Правила перепечатки

Дякую за репост:

Силка для скачування в форматі Microsoft Word